GÜNCEL SUT TEBLİĞİ (18 ŞUBAT 2017)

18 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29983

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri" ibaresinden önce gelmek üzere "sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Almanya" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "1/4/2014 tarihinden itibaren" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "618200-P618200 kodlu "Koklear implant yerleştirilmesi" işlemi" ibaresi "Koklear implant işlemleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (fi) bendinde yer alan "618200-P618200 kodlu "Koklear implant yerleştirilmesi" işlemi" ibaresi "Koklear implant işlemlerinden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.2.A numaralı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4.B numaralı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "gün" ibaresi "iş günü" şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "günden" ibaresi "iş gününden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 4.2.1.C-3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 ay" ibaresi "3 (üç) ay" seklinde ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar için bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriterinin 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50'ye ulaşmayan hastalarda abatasept tedavisine devam edilmez."

MADDE 8- Aynı Tebliğin 4.2.14 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Histopatolojiyle kanıtlanmış mikozis fungoides tedavisinde endikasyon dışı "interferon-alfa-2b"nin kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren; tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden birinin bulunduğu veya 3 dermatoloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu aranır."

MADDE 9- Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Üçüncü fıkrasının (u) bendinin başlığı ile aynı bendin (1) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"u) Kabazitaksel, enzaiutaıtıid ve abirateron;"

"1) Hormonal tedavi ve sonrasında dosetaksel temelli kemoterapi tedavisine progresyon gelişmiş metastatik prostat kanserli hastalarda prednizolon ile kombine olarak kullanılır. Enzalutamid için prednizolon ile kombine kullanım şartı aranmaz."

"5) Kabazitaksel, enzalutamid ve abirateron ardışık olarak kullanılamaz."

b) Maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

"hh) Aflibercept:

1) ECOG performans skoru 0-1 olan;

a) Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi ile kombine anti-EGFR tedavisi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda FOLFIRI tedavisi ile kombinasyon halinde progresyona kadar,

b) Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS mutant metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda FOLFIRI tedavisi ile kombinasyon halinde progresyona kadar kullanılır,

2) Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

3) Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi ile herhangi bir anti-VEGF tedavi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda kullanılamaz."

MADDE 10- Aynı Tebliğin 4.2.27.D numaralı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 4.2.33 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.2.33.B numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan FFA ibarelerinden sonra gelmek üzere "(kontrendikasyonu yoksa)" ibaresi eklenmiştir.

b) 4.2.33.C numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ranibizumab" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve aflibersept" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. "300 lU/ml insülin glarjin içeren ilaçlar; günlük insülin ihtiyacı yüksek olan (100 IU/gün) veya uzun etkili insülin kullandığı halde gece hipoglisemi riski yüksek olan veya brittle tip 1 diyabeti olan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir."

MADDE 13- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.4.1 - Uygulanacak indirim oranları

(1) Depocuya satış fiyatı 4,23 (dört virgül yirmiüç) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel ıskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(2) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL'nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara kamu kurum iskontosu olarak %10 veya %11 baz iskonto uygulanır.

(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum iskontoları ve ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik, yirmi yıllık gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşabilecek durum değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.

(4) 20 yıllık ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %0 iskonto uygulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan, referansı olan ve referansı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

ç) Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan, referansı olmayan ilaçlara; referans fiyat alana kadar %40 iskonto (baz iskonto %11 + %29 ilave iskonto) uygulanır.

(5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 (baz iskonto %11 + %20 ilave iskonto) iskonto uygulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto) uygulanır.

(6) Jeneriği olan orijinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %18 iskonto (baz iskonto %11 + % 7 ilave iskonto) uygulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

(7) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL ve üzerinde olan kan ürünleri, tıbbi mamalar ve radyofarmasötik ürünlere; %11 baz iskonto uygulanır.

(8) Enteral beslenme ürünlerinden;

a) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %11 baz iskonto uygulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %21 (baz iskonto %11 + %10 ilave iskonto) iskonto uygulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT'un "4.3 - Yurt dışından ilaç getirilmesi" başlıklı maddesinin - sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi yapılan ilaçlar için EK-4/A Listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave iskontodan muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

(10) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve EK-4/A Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.

(11) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçların kamu kurum iskontoları üzerinden yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar da dikkate alınacaktır.

(12) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından "depocu fiyatlı ilaçlar" şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranlan (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.

(13) Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış fiyatı verilen ürünlere, perakende satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranlan (özel iskontolar dahil) uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) bulunur. Ayrıca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır."

MADDE 14- Aynı Tebliğ eki Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)'nin yan dallar bölümünde yer alan "1596" kodlu "Çocuk Acil" branşının TM ve DM sütunlarında yer alan "20" ibareleri "*" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)'nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan "604290", "604340", "604350", "604380", "604390", "605970", "607640", "700691" SUT kodlu işlem satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye "605960" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

605962

Sol veya sağ ventriküle  uzun  süreli, kalıcı, mekanik destek sistemi takılması

 

2.951,10

 

605963

Sol veya sağ ventriküle kısa süreli, geçici yardımcı destek cihazı takılması

 

1.475,55

 

605966

Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte)  uzun   süreli,   kalıcı  mekanik destek sistemi takılması

 

4.426,64

 

605967

Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) kısa süreli, geçici yardımcı cihaz takılması

 

2.213,32

 

605968

Sol   ventriküle   uzun   sureli   ve   sağ ventriküle  kısa  süreli  yardımcı  cihaz takılması

 

4.426,64

 

605969

Sol ventriküle uzun sureli yardımcı cihaz ve sağ ventriküle ECMO takılması

 

4.426,64

c) Listeye "605970" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

605971

Total yapay kalp cihazı takılması

 

5.902,19

 

605972

Sol ve/veya sağ ventrikülden kısa süreli yardımcı cihaz çıkarılması

 

2.213,32

 

605973

Sol   veya   sağ  ventrikül,   uzun   süreli yardımcı       cihazının       değiştirilmesi (tromboz nedeni ile)

 

2.951,10

 

605974

Sol veya sağ ventrikül, kısa süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz nedeni ile)

 

1.475,55

 

605975

Santral (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

 

1.106,66

 

605976

Perkütan (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

 

737,77

 

605977

Perkütan (Veno-venöz) VV-ECMO takılması veya çıkartılması

 

737,77

 

605978

Perkütan (Veno-arteriyel-venöz) VAV-ECMO takılması veya çıkartılması

 

1.475,55

 

605979

Arteriyal greft kullanılarak (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

 

1.475,55

ç) Listeye "700691" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

 

 

700692

Kalıcı kalp pili elektrotu değiştirilmesi

 

168,63

 

d) Listeye "700710" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

700711

ICD tek elektrot revizyonu

 

187,61

 

700712

ICD iki elektrot revizyonu

 

300,17

 

700713

ICD üç elektrot revizyonu

 

525,30

 

700714

ICD tek elektrot çıkarılması

 

187,61

 

700715

ICD iki elektrot çıkarılması

 

300,17

 

700716

ICD üç elektrot çıkarılması

 

525,30

 

700717

ICD tek elektrot değiştirilmesi

 

375,21

 

700718

ICD iki elektrot değiştirilmesi

 

450,25

 

700719

ICD üç elektrot değiştirilmesi

 

750,42

e) Listeye "700720" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

700721

ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı ile değiştirilmesi

 

1.125,63

 

700722

ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı ile çıkarılması

 

900,51

 

700723

ICD   batarya   ve   elektrotlarının   (tüm sistemin) çıkarılması

 

525,30

 

700724

ICD   batarya   ve   elektrotlarının   (tüm sistemin)     ekstraksiyon     cihazı     ile çıkarılması

 

1.125,63

f) Listeye "700731" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

700732

Pil cebinin revizyonu ve relokasyonu

 

200,17

 

700733

ICD cebinin revizyonu ve relokasyonu

 

250,17

g) Listede yer alan "551110" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

255

551110

Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT

Toplam  sayı  dahil  bir hasta  için  ömrü boyunca üç defadan fazla yapılması halinde nöroloji, algoloji/anestezi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan sağlık kurulu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.

300,17

ğ) Listede yer alan "607680" SUT kodlu işlem satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1115

607680

Ekstra/İntra –korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım hizmeti

Kalp veya kalp-akciğer nakli listesinde bekleyen ve ekstra/intra -korporeal dolaşım desteği yapılan hastalar. Günde en fazla 1 defa faturalandırılır.

600,00

h) Listede yer alan "614990" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1975

614990

Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu

X-ray hariç bir hasta için ömrü boyunca üç defadan fazla yapılması halinde nöroloji, algoloji /anestezi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan sağlık kurulu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.

239,46

 

ı) Listede yer alan "700640" SUT kodlu işlem satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2820

700640

Geçici transvenöz kalp pili; atriyal veya ventriküler, ilk işlem

Elektrotlar dahil

151,77

i) Listede yer alan "800290" SUT kodlu işlem satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3454

800290

Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı

Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fıksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı, her bir malzeme için. Tüm tedavi süresince en fazla bir kez faturalandırılır.

90,05

j) Listede yer alan "800300" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3455

800300

Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı

Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uygulamaları, her bir malzeme için. Tüm tedavi süresince en fazla bir kez faturalandırılır.

145,19

k) Listede yer alan "800690" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3512

800690

Beyin PET

EK-2/D-l'e bakınız.     PET sırasında attenuasyon düzeltmesi ve anotomik haritalama amacıyla çekilen BT/MR ayrıca faturalandırılmaz.

1.647,22

1) Listede yer alan "800840" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3527

800840

Miyokard PET, viabilite çalışması

EK-2/D-l'e bakınız. PET sırasında attenuasyon düzeltmesi amacıyla çekilen BT/MR ayrıca faturalandırılmaz.

1.561,55

m) Listede yer alan "800841" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3528

800841

Miyokard PET, perfüzyon çalışması

EK-2/D-l'e bakınız. PET sırasında attenuasyon düzeltmesi ve anotomik haritalama amacıyla çekilen BT/MR ayrıca faturalandırılmaz. N-13, Rb-82 veya 0-15 ile.

1.561,55

n) Listede yer alan "801364" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3603

801364

Onkolojik PET (Ga-68 ile işaretli bileşikler)

EK-2/D-l'e bakınız. PET sırasında attenuasyon düzeltmesi ve anotomik haritalama amacıyla çekilen BT/MR ayrıca faturalandırılmaz.

7.099,49

o) Listede yer alan "801440" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3617

801440

Onkolojik PET (F-18FDG)

EK-2/D-1'e bakınız. PET sırasında attenuasyon düzeltmesi ve anotomik haritalama amacıyla çekilen BT/MR ayrıca faturalandırılmaz.

1.736,93

 

MADDE 16- Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)'nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan "P604290", "P604340", "P604350", "P604380", "P604390", "P605970", "P607640", "P700691" SUT kodlu işlem satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye "P605960" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

P605962

Sol veya sağ ventriküle uzun süreli, kalıcı, mekanik destek sistemi takılması

 

A3

*

9.160,07

 

P605963

Sol veya sağ ventriküle kısa süreli, geçici yardımcı destek cihazı takılması

 

A3

*

4.580,03

 

P605966

Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) uzun süreli, kalıcı mekanik destek sistemi takılması

 

A3

*

13.740,10

 

P605967

Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) kısa süreli, geçici yardımcı cihaz takılması

 

A3

*

6.870,05

 

P605968

Sol ventriküle uzun sureli ve sağ ventriküle kısa süreli yardımcı cihaz takılması

 

A3

*

13.740,10

 

P605969

Sol ventriküle uzun sureli yardımcı cihaz ve sağ ventriküle ECMO takılması

ECMO set ve kanüller hariç

A3

*

13.740,10

c) Listeye "P605970" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

P605971

Total yapay kalp cihazı takılması

KV1054 kodlu malzeme hariç

A3

*

18.320,13

 

P605972

Sol ve/veya sağ ventrikülden kısa süreli yardımcı cihaz çıkarılması

 

A3

*

6.870,05

 

P605973

Sol veya sağ ventrikül, uzun süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz nedeni ile)

 

A3

*

9.160,07

 

P605974

Sol veya sağ ventrikül, kısa süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz nedeni ile)

 

A3

*

4.580,03

 

P605975

Santral (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

ECMO set ve kanüller hariç

A3

*

3.435,03

 

P605976

Perkütan (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

ECMO set ve kanüller hariç

A3

*

2.290,02

 

P605977

Perkütan (Veno-venöz) VV-ECMO takılması veya çıkartılması

ECMO set ve kanüller hariç

A3

*

2.290,02

 

P605978

Perkütan (Veno-arteriyel-venöz) VAV-ECMO takılması veya çıkartılması

ECMO set ve kanüller hariç

A3

*

4.580,03

 

P605979

Arteriyal greft kullanılarak (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

ECMO set ve kanüller hariç

A3

*

4.580,03

ç) Listeye "P700691" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

 

 

P700692

Kalıcı kalp pili elektrotu değiştirilmesi

Elektrot hariç

B

*

533,90

d) Listeye "700710" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

P700711

ICD tek elektrot revizyonu

 

B

*

237,61

 

P700712

ICD iki elektrot revizyonu

 

B

*

350,17

 

P700713

ICD üç elektrot revizyonu

 

B

*

575,30

 

P700714

ICD tek elektrot çıkarılması

 

B

*

237,61

 

P700715

ICD iki elektrot çıkarılması

 

B

*

350,17

 

P700716

ICD üç elektrot çıkarılması

 

B

*

575,30

 

P700717

ICD tek elektrot değiştirilmesi

ICD ve elektrotlar hariç

B

*

425,21

 

P700718

ICD iki elektrot değiştirilmesi

ICD ve elektrotlar hariç

B

*

500,25

 

P700719

ICD üç elektrot değiştirilmesi

ICD ve elektrotlar hariç

B

*

800,42

e) Listeye "P700720" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

P700721

ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı ile değiştirilmesi

ICD ve elektrotlar hariç

B

*

1.175,63

 

P700722

ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı ile çıkarılması

 

B

*

950,51

 

P700723

ICD batarya ve elektrotlarının (tüm sistemin) çıkarılması

 

B

*

575,30

 

P700724

ICD batarya ve elektrotlarının (tüm sistemin) ekstraksiyon cihazı ile çıkarılması

 

B

*

1.175,63

f) Listeye "P700731" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

 

P700732

Pil cebinin revizyonu ve relokasyonu

Elektrot adaptörü hariç

D

*

200,17

 

P700733

ICD cebinin revizyonu ve relokasyonu

Elektrot adaptörü hariç

D

*

250,17

g) Listede yer alan "P551110" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

P551110

Trigeminal       veya       Gasser gangliyon RFT

Toplam sayı dahil bir hasta için ömrü boyunca üç defadan fazla yapılması halinde nöroloji, algoloji/anestezi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan sağlık kurulu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.

D

*

1.306,91

 

ğ)Listede yer alan "P607680" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

747

P607680

Ekstra/İntra-korporeal   dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım hizmeti

Kalp  veya  kalp-akciğer nakli  listesinde bekleyen ve ekstra/intra -korporeal dolaşım desteği yapılan hastalar. Günde en fazla 1 defa faturalandınlır.

C

*

1.000,00

 

h) Listede yer alan "P614990" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1550

P614990

Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu

X-ray hariç bir hasta için ömrü boyunca üç defadan fazla yapılması halinde nöroloji, algoloji/anestezi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan sağlık   kurulu    ile   tıbbi    gerekçe belirtilmelidir.

D

 

1.038,79

 

ı) Listede yer alan "P700640" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2289

P700640

Geçici transvenöz kalp pili; atriyal veya ventriküler, ilk işlem

Elektrotlar dahil

E

*

151,77

 

i) Listeye "P915032" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2395

P915032

Fizik   tedavi   ve   rehabilitasyon   B Grubu

SUT    eki    EK-2/D-2    Listesi    B grubunda yer alan hastalıklar için

 

 

149,07

j) Listeye "P915033" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2396

P915033

Fizik   tedavi   ve   rehabilitasyon   A Grubu

SUT    eki    EK-2/D-2    Listesi    A grubunda yer alan hastalıklar için

 

 

227,99


MADDE 17- Aynı Tebliğ eki Pozitron Emisyon Tomografi (Pet) Görüntüleme Klinik Uygulamaları Listesi (EK-2/D-l)'nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listenin "A) Onkolojik Tüm Vücut F-18 Fdg Pet (SUT KODU 801.440)" başlıklı ve "D) ONKOLOJİK PET (Ga-68 ile işaretli bileşikler)" başlıklarının altında yer alan birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu bölüm pozitron yayıcı radyoizotoplar kullanılarak PET, kombine PET/BT veya kombine PET/MR tarayıcı kameralarda yapılan tanısal görüntüleme işlemlerini kapsar."

b) Listenin "A) Onkolojik Tüm Vücut F-18 Fdg Pet (SUT KODU 801.440)" başlıklı maddesinin"2.Diğer şartlar" başlıklı alt maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) PET raporlaması nükleer tıp uzmanlarınca yapılır. PET ile birlikte tanısal BT veya tanısal MR yapılması halinde BT veya MR raporlaması radyoloji uzman hekimince ayrıca yapılır."

c) Listenin "D) ONKOLOJİK PET (Ga-68 ile işaretli bileşikler)" başlıklı maddesinin "4.Diğer şartlar" başlıklı alt maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) PET raporlaması nükleer tıp uzmanlarınca yapılır. PET ile birlikte tanısal BT veya tanısal MR yapılması halinde BT veya MR raporlaması radyoloji uzman hekimince ayrıca yapılır."

MADDE 18- Aynı Tebliğ eki Ekstemal Alt Ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-2) 'nde yer alan "OP1529" SUT kodlu "MEMBRANLI SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ" adlı tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan "1,000,00" ibaresi "1422,00" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)'nde yer alan 13-DİGERLERİ başlıklı maddesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

23

Fenspirid hidroklorür

Nazal preparatlar, obstruktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan ilaçlar, öksürük ve soğuk algınlığı preparatları ve sistemik kullanılan antihistaminikler grubunda (R01, R03, R05, R06 ATC grupları) yer alan ilaçlarla birlikte kullanımı ödenmez.

MADDE 20- Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)'ne aşağıdaki madde eklenmiştir.

"68. Budezonit: Otoimmun hepatit endikasyonunda gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçetelenir."

MADDE 21- Aynı Tebliğ eki Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/G)'ne aşağıdaki madde eklenmiştir.

"61. Lakozamit (Parenteral formları)"

MADDE 22- Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 1/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 13 üncü maddesi 20/2/2017 tarihinde,

c) 18 inci maddesi yayımı takip eden ayın ilk günü,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Ek Dosyalar
Bu içerik 20.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5990 kez okundu.