Labaratuvarlar

Anatomi

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler
Anabilim dalımızda 4 adet öğrenci pratik laboratuvarı, 1 adet hareket analiz laboratuvarı, kütüphane, seminer salonu mevcuttur.

Doktorlarımız
Prof. Dr. Oğuz TAŞKINALP
Prof. Dr. Bülent Sabri CIĞALI
Prof. Dr. Ahmet SINAV
Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
Doç. Dr. Enis ULUÇAM
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BOZER

Bölümümüze ulaşmak için
Telefonlar:

0-284-2355935 (Bölüm Sekreterliği)
0-284-2357641/1500 - (Hastane Santrali)
Dahili : 1500

Biyofizik

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler
Tümör Antijenleri;

· CEA
· AFP
· CA12-5
· CA19-9
· CA15-3
· Free PSA
· PSA

Gen Mutasyonları;

Meme ve Over kanserlerinde ailesel yatkınlıklarda BRCA1 ve BRCA2’ye özgü primerler kullanılarak PCR-SSCP (polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphysm) yöntemiyle belirleme.
BRCA1
BRCA2 (araştırma aşamasında)
Gen Polimorfizmleri;

Materyal izole edilen DNA’nın istenilen dizilerine özgü primerler kullanarak PCR yöntemiyle belirleme.
Mycobacterium Tuberculosis;

IS6110 dizisinin 123bp’lik bölgesini tanıyan primerler kullanılarak PCR yöntemiyle kan, idrar, BOS, plevra sıvısı ve balgamda belirleme.
Eser Element Tayini (Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi cihazı ile)

Tam kan örneklerinde Kurşun, Kadmiyum;
Serum örneklerinde Demir, Bakır, Çinko, Lityum;
İdrarda ve dokuda Bakır düzeyinin belirlenmesi.

Doktorlarımız
Prof. Dr. Seralp ŞENER
Yrd. Doç. Dr. Tammam SİPAHİ
Yrd. Doç. Dr. Tevfik GÜLYAŞAR
Araş.Gör. Arzu AY BAŞAK

Bölümümüze ulaşmak için
Telefonlar:

0-284-2357641/1550 (Bölüm Sekreterliği)
0-284-2357641 (Hastane Santrali)
Dahili : 1550-1551-1552
Dahili : 1553-1554


Biyokimya

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler
-D-Xylose Profili
-MMA (Metil Malonik Asit) Profili
-24 Saat İdrarda VMA
-APT Test Profili
-Spot İdrarda VMA
-Böbrek Taş Analizi
-Volüm Ölçümü
-Hemoglobin (Plazma)
-Watson-Schwartz (idrar)
-İdrar pH

Doktorlarımız
Prof. Dr.Erol ÇAKIR
Prof. Dr.Selma SÜER GÖKMEN
Doç. Dr.Sevgi ESKİOCAK
Doç.Dr.Hakan ERBAŞ
Doç.Dr.İlker DIBIRDIK
Dr.Özgür AKTAŞ
Dr.Eray ÖZGÜN
Dr.Oğuz BAL 
Dr.Sinem BALTACI 
Arş. Gör. Gülben SAYILAN ÖZGÜN

Bölümümüze ulaşmak için
Telefonlar:

0-284-2357642-1615 (Bölüm Sekreterliği)
0-284-2357642 (Hastane Santrali)
Dahili : 1615 

Fizyoloji

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler
Bölümümüzde ter testi, uyku testleri ve egzersiz testleri yapılmaktadır.

Doktorlarımız
Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Nurettin AYDOĞDU
Doç. Dr. Selma Arzu VARDAR (Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt YAPRAK
Arş. Gör.Dr. Aziz KARACA

Bölümümüze ulaşmak için
0284-235 76 41 (9 hat) Hastane Santral
1420 -Bölüm Sekreterliği
1421- Prof.Dr. Levent ÖZTÜRK
1422- Doç.Dr. Selma Arzu VARDAR
1423- Doç. Dr. Nurettin AYDOĞDU
1429- Yrd. Doç. Dr. Mevlüt YAPRAK


Histoloji Embriyoloji

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler
Elektron mikroskopisi için dokuların hazırlanması, incelenmesi ve fotoğraflandırılması.

VİZYON / MİSYON
Dokuların mikroskopik yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak histoloji, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar yapısal unsurların normal sağlıklık dokulardaki özelliklerini inceler. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık, doktora, lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeyinde histoloji ve embriyoloji eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalımızın hedefi, histolojinin gelişimine katkıda bulunabilecek düzeyde araştırma projeleri yapabilmek ve bu alana gönül vermiş genç araştırmacılar yetiştirmektedir.

AKADEMİK PERSONEL
Doç. Dr. Turan KARACA (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Gülnur KIZILAY ÖZFİDAN
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Hülya UZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sevinç EGE
Araş. Gör. Dr. Yeter TOPÇU TARLADAÇALIŞIR
Araş. Gör. Dr. Melike SAPMAZ METİN

İDARİ PERSONEL
Soner UYSAL (Teknisyen)
Hale SİYAHDEMİR (Sekreteri)

Bölümümüze ulaşmak için
0-284-2357641 (Hastane Santrali)
Dahili : 1400 (Bölüm sekreterliği)

Kan Merkezi

Hematoloji Bilim Dalı’nın sorumluluğu altında hizmet veren ünitemizde;
-Müracat, kayıt kabul ve bekleme salonu,
-Donörden kan alma ve istirahat salonu,
-İmmünohematoloji ve kan ürünü hazırlama laboratuvarı
-Elisa Laboratuvarı ve Aferezis ünitesi
-Kan ürünü saklama odası
-2 adet soğuk oda
-Seminer odası
-Doktor odası bulunmaktadır.

Merkezimizin yöneticisi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. Burhan Turgut olup, 1 biyolog, 5’i kadrolu 7’si sözleşmeli olmak üzere 12 teknisyen ve 1 sekreter ile aferezis ve seroloji dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir
Merkezimizde kan temini büyük ölçüde kana kan donörlerinden,bir miktarıda da gönüllü donörlerden temin edilmektedir.
Merkezimizde; tam kan, eritrosit süspansiyonu, yıkanmış eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, kryopresipitat, random donör trombosit süspansiyonu, aferez trombosit süspansiyonu komponentleri hazırlanmakta ve 24 saat terapötik aferezis işlemleri (plazma exchange, terapötik lökoferez, terapötik tromboferez) yapılmaktadır.

Merkezimizde kan/kan ürünü temini büyük ölçüde kana kan donörlerinden, bir miktarı da gönüllü donörlerden temin edilmektedir.
Kan alınacak kişilerden önce donör sorgulama formunu doldurmaları istenir, sorgulama formu değerlendirildikten sonra tansiyon ölçümü yapılır, donör kan verebilecek kriterlere uygunsa, önce tamkan sayımı için kan örneği alınıp tam kan sayımı çalışıldıktan sonra uygun donörlerden kan/kan ürünü hazırlamak üzere uygun torbaya kan alınır. Komponentlerine ayrılır, ABO/Rh tiplendirilmesi ve serolojik tetkikleri (Hebatit B, hepatit C, HIV 1-2; sifiliz tetkikleri) çalışıldıktan sonra etiketlenip hemen kullanılmayacaksa uygun saklama koşullarında saklanır.
Kan kullanılmadan önce hasta ile trannsfüzyon öncesi uygunluk testleri çalışılır ve transfüzyon için ilgili servise gönderilir.

Merkez Laboratuvarı

Laboratuvarımız, Acil ve Rutin laboratuvar birimlerinde en ileri teknolojiye sahip cihazlarla, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin tüm poliklinik ve kliniklerinde muayene ve tedavi olan hastalara hizmet vermektedir.

Misyonumuz; laboratuvar hizmetlerini, uluslararası hizmet kalitesi standartlarını temel alarak, bilimsel araştırmalar ışığında, etik kurallara uygun, profesyonellik ve ekip ruhu içinde, etkin, verimli, kaliteli, güvenilir, kolay ulaşılabilir bir anlayışla topluma hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz, uluslararası standartlara uygun laboratuvar hizmetleri sunarak, nitelikli uzmanlar yetiştiren, güven ve saygınlık konusunda önder, tercih edilen referans bir laboratuvar olmaktır.

Laboratuvarımızda, Klinik Biyokimya ve Mikrobiyoloji alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek uzmanlık eğitimi verilmekte, çağdaş bilgilerle donanımlı ve nitelikli uzmanlar yetiştirilmektedir.

Laboratuvarımızın kalite güvenliği, tüm bölümlerde İç Kalite ve Dış Kalite Kontrol programları uygulanarak denetlenmektedir.

Laboratuvarımızda aynı zamanda, klinikler ile iş birliği içinde araştırma projeleri yürütülmekte ve bilimsel çalışmalar da yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Anabilim Dalının eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve, Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünün hizmet faaliyetlerini iki ayrı katta yürütürler. Anabilim Dalı katında öğretim üye odaları, kütüphane ve sekreter odası, bir diğer anabilim dalı ile ortak seminer odası, asistan odaları, iki laboratuvar odası ve mutfak bulunmaktadır. Laboratuvar odalarından birinde RNA, protein kimyası ve hücre kültürü, diğerinde DNA ve mikrop kültürü deneysel araştırmaları yapılır. Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünün, biri Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile ortak, toplam yedi laboratuvar odasında Bakteriyoloji, Kan Kültürü ve Antibiyogram, Mikoloji, Parazitoloji, Mikobakteriyoloji, Klasik Seroloji, ELISA, Floresan Mikroskobi, ve Moleküler Tıbbi Mikrobiyoloji testleri ve araştırmaları yapılır, ayrıca nöbet odası yer alır. Merkez Laboratuvarının besiyeri hazırlama odası, kimyasal odası, yıkama ve sterilizasyon odası, kan alma ve toplama odaları, karanlık odası, depolama odaları, ve dinleme odası Merkez Laboratuvarının ortak kullanım alanlarıdır.

Doktorlarımız
Prof. Dr. Murat TUĞRUL
Doç. Dr. Şaban GÜRCAN
Doç. Dr. Nermin ŞAKRU
Doç. Dr. Neşe AKIŞ
Şebnem BUKAVAZ, MSc
Gülten Aydın TUTAK, MD
Canan ERYILDIZ, MD
Demirhan GÜVEN, MD
Gülizar ÜNAL, MD
Cemal ÇİCEK, MD
Mükerrem Duygu CİNGÖZ, MD

Bölümümüze ulaşmak için

Hastane Santrali (284) 235 76 41 Dahili : 1625
Bölüm Sekreterliği (284) 235 76 42 Dahili: 1600

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Temel Tıp Bilimleri Binası D-1 Blok Kat :2
Balkan Yerleşkesi , 22030 Edirne

Tıbbi Biyoloji

Öğretim Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Funda S. PALA
Araş.Gör. Dr. Kıymet TABAKÇIOĞLU

Anabilim Dalının Misyonu ve Vizyonu
Uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim yapmak, 
İnsana ve çevre sağlığına katkıda bulunacak araştırmalar yaparak bilgi üretmektir.

Eğitim Etkinlikleri
Tıp Fakültesi 1.sınıflara Tıbbi Biyoloji ve tıbbi genetik dersleri verilmektedir.
Tıbbi Biyoloji yüksek lisans dersleri verilmektedir.
Bölüm içinde ve diğer bölümlerin de katılımıyla seminer ve makale toplantıları yapılmaktadır.

Araştırma Etkinlikleri
Biyolojik dozimetri çalışmaları
DNA hasarının engellenmesi ile ilgili etken madde çalışmaları

Anabilim Dalının Sunduğu Sağlık Hizmetleri
Kanser tanısı ve takibinde FISH uygulamaları
Mikronukleusların analizi
Anabilim Dalının Uzmanlık Alanının Genel Tanımı
Tıbbi Biyoloji, bilim dalı olarak insanı hücresel ve moleküler boyutta inceler. Meydana gelen değişikliklerin hastalıklar ile ilişkisini laboratuvar incelemeleri yaparak tespit etmeye çalışır.

İletişim Adres ve Telefonları
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç Dr. Funda S. PALA
Tel: 0 284 235 7641-1448
Mail: fspala@yahoo.co.uk


Uyku Laboratuarı

Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 30940 kez okundu.